Přejít k obsahu

O katedře

Katedra anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni patří k nejmladším katedrám fakulty. Vznikla v roce 2003 vydělením z katedry aplikované jazykovědy. Těžiště odborné působnosti katedry v současné době představuje bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi, který prostřednictvím oborově diverzifikovaných předmětů kombinuje jazykové kompetence se znalostmi a dovednostmi z oblasti komerční sféry a vytváří tak interdisciplinární studium zajišťující absolventům široké uplatnění v praxi. Katedra se rovněž podílela na vzniku bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy – britská a americká studia, jenž adekvátně rozšiřuje portfolio teritoriálních studií na Fakultě filozofické. Cílem programu je komplexní příprava všestranného odborníka zaměřeného na oblast mezinárodních vztahů s teritoriálním vymezením primárně na Velkou Británii a Spojené státy americké (s širším rozhledem do euroatlantické oblasti). Katedra se také podílí na výuce lingvistických a literárněvědných předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských programech fakulty. Katedra zajišťuje rovněž výuku v rámci certifikátových programů Angličtina pro pokročilé (Advanced English), Americká studia (American Studies) a Britská studia (British Studies), jejichž prostřednictvím mohou studenti rozšiřovat a prohlubovat úroveň znalostí anglického jazyka i specifických kulturních, společenských a historických aspektů vývoje angloamerických oblastí. Na výuce se podílejí čeští i zahraniční specialisté.

V souladu s pedagogickým profilem katedry se badatelské a publikační aktivity jednotlivých pracovníků soustřeďují zejména na literárněvědný, lingvistický a didaktický výzkum.

Katedra rozvíjí kontakty s řadou domácích i zahraničních oborových pracovišť. V rámci mezinárodního programu Erasmus spolupracuje katedra s Universidad de Aveiro v Portugalsku. Od roku 2005 je katedra nositelem unikátního projektu Global Understanding poprvé realizovaného v České republice ve spolupráci s East Carolina University ve Spojených státech amerických a dalšími partnerskými univerzitami. Cílem projektu je prohloubení úrovně jazykových vědomostí a dovedností studentů a současně rozšíření znalostí kulturního, společenského a historického vývoje zemí partnerských univerzit.

Výsledky badatelské činnosti jsou prezentovány na domácích a zahraničních konferencích. Katedra se pravidelně podílí na odborné a organizační garanci mezinárodní konference ProfiLingua věnované problematice odborného jazykového stylu. Mezi témata jednotlivých ročníků konference patří specifika, lexikologické a stylistické aspekty odborného stylu, aktuální otázky lingvodidaktiky, tvorba učebních materiálů aj.

Patička