Přejít k obsahu

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinace angličtina-němčina

Charakteristika oboru

Studijní obor nabízí ucelené studium filologického a společenskovědního charakteru umožňující jak přímý vstup absolventa do praxe, tak i teoretickou průpravu potřebnou k eventuálnímu navazujícímu magisterskému studiu, např. oborů Evropská kulturní studia a Teorie a filozofie komunikace. Studium je koncipováno do kombinací dvou jazyků: angličtina-francouzština, angličtina - němčina a angličtina - ruština.

Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, základy ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu, obchodní právo, počítačové zpracování textu a základy překladatelské a tlumočnické činnosti.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi naleznou široké uplatnění v prostředí managementu firem, vnitrostátních i mezinárodních institucích, např. ve sféře obchodu a služeb, v bankovnictví, pojišťovnictví, advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména Evropská kulturní studia a Teorie a filozofie komunikace.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z obou jazyků zvolené kombinace. Kromě znalostí kultury, historie a geografie jazykových oblastí zvolené kombinace ověřuje test na různých typech cvičení s výběrovou odpovědí stupeň znalosti daných cizích jazyků, a to u angličtiny a němčiny na úrovni B2, u francouzštiny na úrovni B1 a u ruštiny na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vzhledem k charakteru studijního programu je součástí zkoušky rovněž písemný test z českého jazyka, který je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické. Předpokládá úspěšně absolvovanou maturitu z českého nebo slovenského jazyka (u cizinců mimo ČR a SR alespoň základní znalosti českého jazyka, které budou intenzívně prohlubovány). V testu není zjišťována znalost literatury ani literární teorie.

Patička